وقتی «چشم چشم دو ابرو» رابط خردسال و سالمند می شود

به گزارش ایسنا، آغاز روز جهانی سالمندان همزمان با هفته ملی کودک که در نهایت به روز جهانی صغیر ختم می شود کمیته ملی موزه های ایران را واداشته تا در کنار برنامه ریزی هایی که در طول چند سال گذشته برای جلب توجه کودکان به موزه ها داشته، این بار به نقش سالمندان و حضور آن ها داخل ارسی ها نیز توجه شود.

سیداحمد هوا طباطبایی، رییس ایکوم ایران با بیان این که در جوامعی که وضعیت سالمندان خوب نیست، وضعیت کودکان هم خوب نیست و این در اصل یک رابطه متقابل دوطرفه است و امکان ندارد شرایط یکی خوب باشد و دیگری نه، گفت: باید رابطه بین این دو بخش با یکدیگر خوب شود به همین برهان از متولیان موزه ای درخواست کرده بودم برای این هفته مشت اندک تو موزه ها برنامه ریزی داشته باشیم، اما به نظر می رسد با توجه بوسیله شرایط کرونا امکانِ آن وجود نداشت.

او با مداومت بر نقش مهمِ ارسی ها و رابطه ای که این فضای فرهنگی بین سالمند و کودک ایفا می کند، امتداد داد: بوسیله همین برهان ما در کمیته ملی موزه های ایران، غرض گرفتیم تا در قدم فاتحه با مدل سازی پوستری مناسب، مناسبت خردسال و سالمند تو ذهن ها نقش ببندد تا سال دیگر راحت تر آن را ردیابی کنیم، پوستر با توجه به شعر «چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو» طراحی شده و بینی کودک بوسیله عصای محکم سالمندان تشبیه و کشیده شده است.

محیط طباطبایی اظهار کرد: ابداع ارتباط بین سالمندان و کودکان نکته ای مهم است که باید ایجاد شود، باید توجه کرد هر مقیاس دوری ها بیشتر شود این وفاق نیز دورتر اتفاق می افتد.

انتهای پیام