ویدئو / قهوه یزدی؛ از ساختمانی اعیان تا حلقه عزای حسینی

تصویربردار: علی قطب الدینی / روزنامه نگار: فاطمه رهبر یزدی