کلیات و فدایی مواد سند جستن تولید درون حوزه علم، فناوری و ادب تصویب شد

بوسیله گزارش ایسنا، در این جلسه کلیات و برخی از مواد مرتبط با اهداف، محاکمه ها و پروگرام های اقدام «جهش تولید در مملکت خرد و فناوری و فرهنگ» در چارچوب نامگذاری سال ۹۹ از سوی پیشقدم معظم انقلاب و پیشنهادات یازده مایه مرتبط با این حوزه در بن مسایل، موانع، مشکلات و ظرفیت های مرتبط با جهش تولید، بررسی و  با فدایی اصلاحات و انتزاع ها، کلیات سند و برخی از مواد آن بوسیله تصویب رسید.

بر این اساس در حوزه آموزش و پرورش موضوع “هر خرد آموز یک مهارت” و خلق کردن فرهنگ عظمت دادن بوسیله مهارت های متخصص به جای مدرک تحصیلی و توسعه گسترش مهارت های انفراد درون میان بینش آموزان در سند تدبیر شده است.

آموزش و تدریس نیز به تدوین و اجرای ودیعه تحولی مهارت آموزی در جهت واجد وضعیت شدن هر دانش آموز در یک مهارت و مشارکت بنگاه های اقتصادی و خرد شالوده در ارتقای مهارت معرفت آموزان مکلف شد.

در کنفرانس شورای عالی انقلاب فرهنگی با پافشاری بر ضرورت توسعه ارتباط صنعتی و دانشگاه، مقرر شد در حوزه بینش و فناوری کلیه پایان روزنامه ها، مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی بوسیله سمت و سوی پریدن تولید تشویق شود تا دستاورد دانشی وقار را تو مملکت پریدن تولید فراهم درنگ.

همچنین راه اندازی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف به تاسیس برنامه های جذاب با موضوع کارآفرینان عرصه تولید در راستای ارتقای معروفیت نمای ملی و تقویت حساسیت متکی ملی و غلبه ایران شد؛ ضمن این که بر اساس سند جهش تولید در مملکت دانش و فناوری و فرهنگ، مقرر گردید تا با رویکرد رفع منحصر آگهی های تبلیغاتی در شرایط تبلیغ متاع و تصرف و کارها بازبینی اجرا شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد، قوه قضائیه اقدامات لازم در شالوده توسعه زیرساخت های حقوقی تخصصی مرتبط با فعالیت های کارآفرینی و تولید داخل راستای افزایش انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت در مرزوبوم تولید را بوسیله انجام برساند.

مجتمع شورای اسلامی همچنین مکلف شد تا اقتضائات و موانع پریدن تولید را داخل تقدم ضابطه گذاری و دستور امر خود قرار دهد.

رویکرد مدرک تشنج تولید درون حوزه علم و فناوری و فرهنگ، استفاده از ظرفیت فناوری های جدید برای تیک تولید با تعادل خلق کردن کردن بین بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک است که در آن بوسیله کار جمعی، اهمیت دادن به مسئولیت اجتماعی، استفاده از ظرفیت فراگیر منابع انسانی داخل سطح کشور با توجه بوسیله نوآوری مردمی به نشانی یک ظرفیت حائز وقار درون کشورهای مبصر و پیشرفته دنیا توجه شده است.

انتهای پیام