حق بیمه تأمین اجتماعی فروردین تسهیم هنرمندان واریز شد

به گزارش ایسنا و طبق اعلام مجری اعتباری هنر، فرزاد طایفه حیدری با اشاره به صیقل راست بیمه سه ماهه شروع امسال گفت: تو راستای امان از اعضای پایین تر پوشش برای جبران خسارت های شاگرد از کرونا، طی هماهنگی های صورت محزون با دایره تأمین اجتماعی  مقرر شد صندوق اعتباری هنر سهم عبث بیمه سه ماهه اول سال 99 اعضایی را که تا سرانجام اسفند 98 دارای قرارداد بیمه فعال بودند پرداخت یواش.

او در ادامه افزود: در وعده فاتحه عبث بیمه و سرانه تداوی فروردین بالغ بر هشت هزاره نفر از اعضایی که هیچگاه اقدامی برای اخذ فیش و صیقل حق بیمه انجام نداده بودند، به احصائیه سازمان تأمین مدنی واریز شد.

حیدری تصریح  کرد: در مرحله دوم حق بیمه فروردین بیش از 9 هزاره نفر از اعضا که مبادرت بوسیله دریافت فیش پرداخت از موسسه تأمین اجتماعی کرده و بعد از وقوف رسانی های صندوق اقدام به صیقل یمین به احصائیه آن دایره کردند، از لفظ جعبه به احصائیه افراد واریز شد. مسکوک سرانه تداوی این گروه از اعضا نیز متعاقباً به حساب آنان واریز خواهد شد.

دستیار قوطی اعتباری هنر افزود: همچنین برابر با اطلاعیه های قبلی حق بیمه گروه سومین (اعضایی که مبادرت به پرداخت تسهیم بیمه خویشتن به احصائیه اداره تأمین مدنی کرده اند)، براساس اطلاعات دریافتی از این سازمان به احصائیه آن ها واریز خواهد شد.

او همچنین گفت: هنگام ارامش اجرا شده با سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه اردیبهشت و خرداد اعضایی که فیش پرداخت حق بیمه این دوماه را دریافت نکرده اند براساس زمان بندی اصلاح شده از لفظ صندوق بوسیله حساب اداره تأمین مدنی واریز خواهد شد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر تأکید کرد: با توجه بوسیله اقدام صندوق تو صیقلی سهم ضایع  بیمه فروردین، سوابق پرداختی اعضا از طریق سامانه سوابق سازمان تأمین اجتماعی قابل پیگیری است.

انتهای پیام