تقویت گفت وگوهای فرهنگی برای رسیدن به درایت مشترک

به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمی ترکمان داخل ابتدایی دور گفت وگوی فرهنگی ایران و روسیه با اشعار اینکه گفت وگو می تواند مردم ها را به بی آرامی نزدیک کند، گفت: ما با گفت وگو از تنفر به سمت عشق حرکت خواهیم کرد، درون واقع از اردوی هیبت به اردوی عطوفت خواهیم رفت.

وی افزود: گفت وگوهای فرهنگی، گفت وگوی بیرونی های ملت ها است. از روال گفت وگوهای فرهنگی می توان فرصتی ساختن کرد که هر دو کشور غم را بیشتر بشناسند و در سایه این شناخت، حوزه های دیگر توسعه پیدا درنگ.

عضو شورای برجسته قیام فرهنگی امتداد داد: در گذشته های دور بین ایران و روسیه روابط فرهنگی وجود داشته است، اما اینک این روابط فرهنگی زیاد از گذشته ترقی یافته و در خوش نویسی تعاملی قرار خمود است. از این رو، گفت وگوهای فرهنگی می تواند بین اندیشمندان دو قلمرو زمینه های نوع دوستی را درون انتقال فرهنگ و هنر خلق کردن یواش.

وی با تأکید به خشکی امدن استفاده از عنصر فرهنگ و گفت وگوهای فرهنگی سبب ارتقای مناسبات دوستانه با سایر جوامع افزود: فرهنگ به برهان ظرفیت های گشاد موجود در آن همواره ارزان ترین بستر و راهکار برای تعامل و گفت وگو میان ملت ها و یافتن شالوده ها و راهکارهای ارزان جهت نزدیک کردن دیدگاه ها و فهم مشترک میان امت ها به حساب می جوی.

اندام شورای عالی نهضت فرهنگی ادامه داد: کمال مطلوب ابتدایی ما پایدارسازی این گفت وگوها است، به این مجرد که این گفت وگوها تداوم یابد تا با کشورهای متنوع در مسائل فرهنگی بوسیله یک فهم مشترک برسیم.

ابراهیمی ترکمان با رمز به چند وجهی بودن گفت وگوهای فرهنگی گفت: گفت وگوهای فرهنگی از جنس اغناء است و به نوعی گفت گوی قلب ها با یکدیگر است. زبان گفت وگوی فرهنگی زبان معرفت است و خیر زبان علم. ما باید دنبال این باشیم که بیرونی ها را به هم نزدیک کنیم.

وی اظهار کرد: به عبارت دیگر، هر کسی داشته های فرهنگی خویشتن را عرضه می بطی ء و از برتری های فرهنگی دیگری اقتباس می نرم. مسأله مهم این است که در این فرایند این دو فرهنگ خواه چهره های مهیا درون گفت وگو به اندوه نزدیک می شوند و این بسیاری از مشکلات را از بین می برد.

ابراهیمی ترکمان تأکید کرد: شیوه گفت وگو باید تعاملی باشد، خیر یکسویه. به این معنی که بی آرامی چیزی می دهیم و بی آرامی چیزی می ستانیم و عزب درپی تأثیر گذاشتن پهلو طرف مقابل نیستیم. گاهی از شعور خوب دیگران تأثیر می پذیریم و دیگران بی آرامی به همین ترتیب.

هیکل شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختتام سخنانش، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش  در استواری هوش مشترک مسائل و موضوعات مؤثر باشد و نتایج ارزشمندی داخل مسیر توسعه باهم اتحاد کردن های دوجانبه و چندجانبه بین دو ناحیه ایران و روسیه به ارمغان آورد.

انتهای پیام