زنجانی ها سرمایه های انسانی خویشتن را باور کنند

بوسیله گزارش ایسنا، فاطمه کرباسی تو جلسه شورای اتیکت عمومی شهرستان ابهر، با اشاره بوسیله این که فرهنگ مبنا جامعه را اثر ریزی می درنگ و بقای هر اجتماع نیز مبتنی بر اصول فرهنگی است، افزود: فرهنگ هویت اجتماع را می سازد و بوسیله مفهوم ارزش ها اعتقادات باورها و آن چیزی است که بخاطر ما مکان افتاده است.

وی با اعتراف این که فرهنگ جزو موارد سهل ممتنع است، امتداد داد: این مقوله در نظر اول آسان بوسیله نظر می آید اما اگر بیدار  تعریف های آن شویم جزو مقوله های باطراوت و ممتنع عنوان می شود.

کرباسی با اشاره به تقلا های عارض محزون برای بررسی وضعیت فرهنگی استان، امتداد قسط: در یک کار علمی نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای فرهنگ استان جمع بندی و وقوف شده و کنار همان مبنا راهبردهایی برای سال گذشته و امسال اعلام شده است.

وی یادآور شد: از نقاط قوت فرهنگ استان زنجان می قابلیت بوسیله روحیه بالای شهادت طلبی، وجود استعدادهای فرهنگی در جامعه، وجود مراکز نهادها و گروه هایی که قابلیت بسیج انسان داخل موقعیت های خاص را دارند، گرایش بالا به فعالیت های اشتراکی در استان، بود همبستگی اجتماعی، تکثر فرهنگی به خاص دو زبانه بودن مردم استان، رفعت بودن سرانه معاینه و تمایل به کارهای خیر و بالابودن روحیه مشارکت اجتماعی مردم اشاره کرد.

کرباسی ادامه عدالت: سال گذشته پنجمین سال متواتر بود که استان زنجان بوسیله عنوان شادترین استان در سرزمین برگزینی شد.

این مسئول با اشاره بوسیله نقاط ضعف فرهنگی استان زنجان، ادامه داد: از جمله این نقاط می توان به تعدد و ناهماهنگی متولیان امور فرهنگی، بی تفاوتی و پایین وجود داشتن مسئولیت پذیری، نقص جویی و عالی کردن نقاط شکست و هبوط ها، عدم پروگرام ریزی تمامیت در حوزه فرهنگ، کم توجهی و روزی نگرفتن از سرمایه های انسانی، تاثیرپذیری از وجوه منفی اتیکت های دیگر، گرایش بوسیله ادب های غیرخودی در سنخ مد، حجاب و پوشش و فقدان حمایت کار کننده از فعالیت ها و دستاوردهای فرهنگی اشاره کرد.

وی با رمز به این که شش راهبرد از تجرید وضعیت فرهنگ استان ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می استعداد به پراکندن و تقویت جنبه های مثبت فرهنگ اسلامی – ایرانی، اصلاح و بهبود رفتارها و هنجارهای اجتماعی، اصلاح سبک زندگی، تقویت جنبه های مثبت نزاکت بومی، استواری رویکردهای علمی و فرهنگی جامعه و تقویت گردش آزاد اطلاعات در جامعه رمز کرد که از سال گذشته استراحت شده است چند راهبرد تو برنامه ها گنجانده شده و هر ساله پیاده شدن اساس این راهبردها برنامه و پروژه تعریف شود.

انتهای پیام