آیین سنتی «گرگیعان» داخل شبیشه اهواز

همگی ساله همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) مراسم قدیمی و کهن «گرگیعان» برگزار می شود. «گرگیعان» یا «قرقیعان» نام یک آئین سنتی رایج بین آدم تازی استان خوزستان، هرمزگان و کشورهای عربی نظیر عراق است که در نیمه ماه رمضان توسط کودکان اجرا می شود. کودکان با پوشیدن لباس های تازه و محلی یعنی دشداشه بخاطر پسران و عبا برای دختران، به خانه های مختلف می جریان و عیدی و انگبین می گیرند. علیرضا محمدی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۱